Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 14 października 2019,

– 2, 3 stycznia 2020,

– 21, 22, 23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty

W ustalonych dniach będą organizowane zajęcia opiekuńcze, dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie przedłożą wychowawcom klas stosowne oświadczenie o konieczności zapewnienia opieki dziecku w danym dniu.