• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    - 14 października 2022,

    - 31 października  2022,

    - 2 maja 2023,

    - 23, 24, 25 maja 2023,

    - 9 czerwca 2023.