• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    - 12 listopada 2021,

    - 07 stycznia 2022,

    - 02 maja 2022,

    - 24, 25, 26 maja 2022,

    - 17 czerwca 2022.