• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2023.1211), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

    • 29-30 kwietnia 2024,
    • 02 maja 2024,
    • 14, 15, 16 maja 2024 (egzamin ósmoklasisty),
    • 31 maja 2024.