• Egzamin ósmoklasisty - informacje wstępne


    • Uczniów klasy VIII oraz rodziców prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi informacjami/dokumentami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
      

     Ważne terminy:

     • do 30.09.2021 rodzice składają wniosek – deklarację do dyrektora szkoły o wyborze języka nowożytnego na egzamin ( angielski lub niemiecki);
     • do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
     • do 22.11.2021 dyrektor szkoły wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022) rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
     • do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania