Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

 Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących oraz dzieci dojeżdżających.

  1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 –15.40.
  2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 15.40.
  3. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica/dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
  6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
  7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
  8. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża  bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, dyrektorem, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
  9. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
  10.  Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.