Cele i zadania

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom

zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej

wszechstronny rozwój osobowości

Z celu ogólnego wynikają cele szczegółowe:

1.     Udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

2.     Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej, odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym,

3.     Rozwijanie umiejętności manualnych: zabawy konstrukcyjne, malowanie farbami, rysowanie kredkami, wycinanie, szycie, wyszywanie, szydełkowanie, modelowanie, itp,

4.     Wzbogacanie posiadanych wiadomości, zaspokajanie ciekawości świata, czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, gry dydaktyczne i edukacyjne,

5.     Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i temat dowolny, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania,

6.     Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy; konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych,

7.     Wyzwalanie ekspresji twórczej, pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,

8.     Kształtowanie ekspresji ruchowej – zabawy ruchowe przy muzyce,

9.     Zwiększanie sprawności fizycznej – gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym,

10. Relaksowanie, wyciszanie – relaks przy muzyce, zabawy relaksujące i wyciszające, dowolne zabawy i spacery,

11. Wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych (kształtowanie postaw asertywnych i empatii), rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami,

12.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.