Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

działającego przy Szkole Podstawowej

§1

1.     W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,, samorządem”.

2.     Do samorządu należą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

4.     Radę Samorządu Uczniowskiego wybiera się każdego roku w ostatnim miesiącu nauki szkolnej w wyborach- głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.

5.     Do Rady SU mogą kandydować uczniowie klas piątych, spełniający następujące wymogi:

– posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania,

-posiadać średnią ocen 4,0 i wyżej

– wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą,

– przestrzegać Regulaminu Szkoły.

 

§2

1.     W każdej klasie działa samorząd klasowy, wybierany na początku roku szkolnego.

2.     Do samorządu klasowego mogą być wybierani uczniowie spełniający następujące wymogi:

– wyróżniać się obowiązkowością, koleżeństwem, zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą,

– posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania,

-posiadać średnią ocen 4,0 i wyżej

– przestrzegać Regulaminu Szkoły.

3.     Samorząd klasowy ściśle współpracuje z wychowawcą klasy oraz Radą Rodziców.

4.     Samorząd klasowy reprezentuje klasę na zebraniu ogólnym Samorządu Uczniowskiego.

5.     Zebranie ogólne samorządów klasowych odbywa się w miarę potrzeb

 

§3

1. Przedstawiciele wszystkich oddziałów tworzą zebranie ogólne, wyłania ono ze swego składu kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

2.     Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera ze swego składu:

– przewodniczącego RSU,

– wiceprzewodniczącego,

– członków.

3.     Opiekę nad SU sprawują nauczyciele wybrani przez uczniów na okres dwóch lat.

4.     Rada Samorządu Uczniowskiego stanowi reprezentację ogółu uczniów.

5.     Przewodniczący RSU lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły i decydować o problemach interesujących młodzież, ewentualnie o sprawach, które dotyczą uczniów zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły.

6.     Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem akcji charytatywnych, np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

§4

1.   Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców lub Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

– prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

– prawo do opiniowania uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

– prawo do opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

– prawo do opiniowania oceny pracy nauczyciela,

– prawo do redagowania gazetki szkolnej,

– prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§5

1.     Traci moc wcześniejszy regulamin.

§6

1.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie w roku szkolnym 2012/2013 po przyjęciu go na zebraniu ogólnym samorządu szkolnego.