• Historia szkoły

    • Wielką mądrością narodu jest troska o kształcenie i wychowanie dzieci
     i młodzieży. Troskę taką przejawiali Zamoyscy tworząc szkoły ordynackie, jak
     i władze państwowe odpowiadające za funkcjonowanie szkolnictwa na terenie Zwierzyńca. Pierwsza szkoła elementarna w Zwierzyńcu powstała w 1820 r.
     i mieściła się przy kościele na wodzie. W 1863 r. szkołę przeniesiono do oficyny kawalerskiej przy „Pałacu Ordynacji”, a od 1880 r. do budynku po ordynackiej drukarni. Ta ostatnia była szkołą z obowiązującym już językiem wykładowym rosyjskim. W 1904 r. szkołę zamknięto i była to kara za zniszczenie przez ucznia carskiego portretu. W trzy lata później wystarano się o otwarcie prywatnej szkoły ordynackiej z językiem wykładowym polskim. W 1910 r. zbudowano szkołę przy obecnej ul. Szkolnej. W 1926 r. powstała 7-klasowa szkoła państwowa. Kształciła ona młodzież przez lata międzywojenne, podczas okupacji /trzy lata/ i w okresie powojennym. Z powodu małej ilości sal lekcyjnych, bardzo licznych klas, trudnych warunków sanitarnych, planowanej reformy oświaty (wprowadzenia tzw. dziesięciolatki oraz tworzenia szkół gminnych) już w 1968 r. rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły.

     Specyficzny narodowo – patriotyczny charakter miejscowości powodował, że trudno było uzyskać akceptację władz komunistycznych na budowę nowej, większej placówki. Środowisko Zwierzyńca musiało pokonać wiele trudności. Działacze społeczni, a przede wszystkim kierownicy liczących się wówczas w województwie lubelskim, zakładów pracy, używali wszelkich sposobów, aby Zwierzyniec mógł mieć nowoczesną szkołę. Starania te zostały uwieńczone pozytywną decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie oraz Inspektoratu Oświaty w Zamościu, zatwierdzającą budowę nowej szkoły. Przez 4 lata trwały przygotowania związane z dokumentacją, lokalizacją i pozyskiwaniem funduszy. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły został mgr inż. Zdzisław Kotuła, ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec.

     Budowę placówki rozpoczęto 31.03.1972 r. a 10.06.1972 r. na placu budowy odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Dokonali tego sekretarz KW PZPR – Jan Świderski i kurator Okręgu Szkolnego w Lublinie – Tadeusz Kącki. Inwestorem budowy szkoły była Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Zamościu, a generalnym wykonawcą robót zostało Zamojskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

     Po zakończeniu budowy społeczność Zwierzyńca angażowała się w prace porządkowe w budynku i wokół niego. Inauguracja roku szkolnego 1974/75 nastąpiła w budynku nowej szkoły. W 6.10.1974 r. miała miejsce oficjalna uroczystość otwarcia placówki. Uczestniczył w niej ówczesny wiceminister oświaty i wychowania Tadeusz Wroński.

     12.10.1974 r. szkole nadano imię Dzieci Zamojszczyzny i odsłonięto tablicę pamiątkową. Dokonał tego Minister Oświaty i Wychowania Tadeusz Kuberski.

     Wybierając tak chlubnego patrona społeczność Zwierzyńca chciała upamiętnić tragiczny los dzieci Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej, który tak ściśle wpisał się w historię naszej miejscowości. Pierwsze obchody Dnia Patrona szkoły miały miejsce 3.04.1978 r. i od tego momentu przypadają na miesiąc kwiecień każdego roku szkolnego. Coroczne przypominanie i upamiętnianie męczeńskiej śmierci wielu tysięcy ludzi to niezwykle ważny czynnik wychowawczy, którego celem jest nie tylko zapoznanie uczniów z przeszłością miejscowości, ale także wychowanie dzieci i młodzieży
     w poszanowaniu pokoju i szacunku do drugiego człowieka.

     W nowym dwu piętrowym budynku szkolnym liczącym 16 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną o wymiarach 30 m na 15 m, gabinet lekarski, bibliotekę, świetlicę rozpoczęło naukę 686 uczniów pod kierunkiem 25 nauczycieli. Do szkoły uczęszczały nie tylko dzieci ze Zwierzyńca, ale także z okolicznych wiosek, ponieważ szkoła posiadała status Zbiorczej Szkoły Gminnej.

     Nazwa szkoły zmieniła się w 1984 r. na Zbiorczą Szkołę Podstawową, natomiast od 1988 r. nosi obecną nazwę. Od 1.09.1974 r. do 31.08.1999 r. szkoła była placówką ośmioklasową, a od 1.09.1999 r. na skutek ostatniej reformy oświaty stała się szkołą sześcioklasową, jednak jeszcze przez trzy lata 
     w budynku szkolnym na drugim piętrze funkcjonowało gimnazjum.  Szkoła posiadała cztery filie mieszczące się w Sochach, Obroczy Kosobudach, Żurawnicy do których uczęszczały miejscowe dzieci  na poziomie klas  0-III .

     Na skutek ostatniej reformy oświaty stała się szkołą ośmioklasową,  Szkoła posiadała  filie mieszczącą się w Wywłoczce.

     W ciągu tych 30 lat zmieniali się także dyrektorzy placówki. Pierwszym dyrektorem szkoły był Mieczysław Zdziarski, a po nim: Henryk Kapuściński, Janina Olejko, Teresa Dziwota, Jan Czochra 
     i pełniąca obecnie tą funkcję Grażyna Kawka. Funkcję zastępcy dyrektora sprawowali: Janina Jurkiewicz, Stefan Bondar, Krystyna Duda-Jakowiecka, Halina Studnicka, Teresa Dziwota, Iwona Zacharczuk, Grażyna Kawka, Joanna Rudy. Obecnie wicedyrektorem jest Katarzyna Małyszek.

     Przez 20 lat w szkole, poza  pracami konserwatorskimi i drobnymi naprawami nie prowadzono żadnych poważnych remontów. W II połowie lat 90-tych zaistniała konieczność kapitalnego remontu sali gimnastycznej. W 1997 r. wymieniono parkiet, okna, położono kafelki w szatniach. W 1998 r. zaadaptowano „ łącznik” na małą salę gimnastyczną dla klas I-III. 11.03.1999 r. otwarto salę komputerową. W 2000 r. urządzono tzw. „zieloną klasę”. Bardzo dynamicznie przebiegają remonty od roku 2003. Wymieniono okna w całym budynku, wyremontowano parter i utworzono czytelnię oraz przystosowano 2 sale na parterze dla uczniów klas zerowych. W obecnym roku 2004 roku ocieplono budynek, wykonano nową elewację, położono nowy dach, dokonano remontu sanitariatów i korytarzy na I
     i II piętrze. Utworzono także gabinet stomatologiczny, który  funkcjonuje od stycznia 2005 r.