• Zajęcia w świetlicy 

    Zajęcia w świetlicy są dla uczniów klas od I - III,
    odbywają się w godzinach
    7.00 do 8.00 i od 11.00 - 16.00.
    Nauczyciele prowadzący : Czochra- Welsyng Małgorzata, Duda Elżbieta, Gęborys Elżbieta,
    Lachowicz Edyta, Marcola Małgorzata, Ruda Joanna.

    Zajęcia w świetlicy dla uczniów klas IV - VIII
    Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 7.00 do godz. 8.00 i od godz. 12.00 (piątek 11.30) do godz.16.30.

     Prowadzący zajęcia: Grażyna Padyasek, Małgorzata Marcola, Dorota Grodowicz.

    Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający z terenu gminy, oczekujący na zajęcia lekcyjne, zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego i religii oraz po zajęciach lekcyjnych.

    W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, plastyczno techniczne oraz gry i zabawy ruchowe.
    Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce.

     

     

    • Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom

     zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej

     wszechstronny rozwój osobowości

      

     Z celu ogólnego wynikają cele szczegółowe:

     1.     Udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

     2.     Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej, odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym,

     3.     Rozwijanie umiejętności manualnych: zabawy konstrukcyjne, malowanie farbami, rysowanie kredkami, wycinanie, szycie, wyszywanie, szydełkowanie, modelowanie, itp,

     4.     Wzbogacanie posiadanych wiadomości, zaspokajanie ciekawości świata, czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, gry dydaktyczne i edukacyjne,

     5.     Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i temat dowolny, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania,

     6.     Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy; konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych,

     7.     Wyzwalanie ekspresji twórczej, pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,

     8.     Kształtowanie ekspresji ruchowej – zabawy ruchowe przy muzyce,

     9.     Zwiększanie sprawności fizycznej – gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym,

     10. Relaksowanie, wyciszanie – relaks przy muzyce, zabawy relaksujące i wyciszające, dowolne zabawy i spacery,

     11. Wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych (kształtowanie postaw asertywnych i empatii), rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami,

     12.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

      

   • Uczeń korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do:

    1.Dbałości o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń;

    2.Szanowania sprzętu, gier, przyborów i innych pomocy będących własnością szkoły jako wspólnego dobra;

    3.Udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez wychowawców świetlicy;

    4.Oszczędnego gospodarowania materiałami powierzonymi mu do zajęć;

    5.Opuszczania świetlicy po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawców.