•  

     PROGRAM AKTYWNA TABLICA

     w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

      

     W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – AKTYWNA TABLICA.

     W wyniku tych działań otrzymaliśmy finansowe wsparcie- Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę- na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych.

     W związku z tym, że wielu uczniów naszej szkoły potrzebuje szczególnego wsparcia, otrzymaną pomoc finansową kierujemy między innymi do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Naszym nadrzędnym celem udziału w Programie jest doposażenie szkoły w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów ze SPE i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach specjalistycznych (rewalidacji, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, itp.) Dostęp do multimedialnych programów zachęci uczniów  do  samodzielnie podejmowanej  aktywności  poznawczej, zwiększy ich zaangażowanie w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym zakupionych pomocy umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze SPE. 

     W ramach udzielonego wsparcia finansowego, które wynosiło 35 000 zł i wkładu własnego- 8 750 zł, zakupiliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii o wartości 43 750 zł. W zakupiony sprzęt wyposażyliśmy 2 sale lekcyjne oraz Salę Doświadczania Świata . Będą z nich korzystać specjaliści (logopedzi, rewalidatorzy itp.), a także inni nauczyciele, pracujący z uczniami ze SPE.

      Więcej na temat Programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

     https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

     Scenariusz zajęć zprowadzonych z wykorzystaniem TIK: