Obowiązki uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

Uczeń korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do:

1.Dbałości o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń;

2.Szanowania sprzętu, gier, przyborów i innych pomocy będących własnością szkoły jako wspólnego dobra;

3.Udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez wychowawców świetlicy;

4.Oszczędnego gospodarowania materiałami powierzonymi mu do zajęć;

5.Opuszczania świetlicy po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawców.