Regulamin dla uczniów dojeżdżających

REGULAMIN

DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu im. Dzieci Zamojszczyzny

 1. Z przejazdu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dojeżdżających.
 2. Uczniowie korzystają z autobusu zgodnie z ustalonym rozkładem.
 3. Po zakończeniu zajęć uczniowie mają obowiązek zgłosić się do przydzielonej grupy i być pod nadzorem nauczyciela świetlicy do momentu zajęcia miejsca w autobusie. W przypadku niestawienia się ucznia do grupy, nauczyciel świetlicy w trybie natychmiastowym informuje rodzica/prawnego opiekuna  o tym fakcie.
 4. Rodzic/prawny opiekun ucznia dojeżdżającego zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia /wypisania w zeszycie odbioru dzieci dojeżdżających/ wcześniejszego odbioru dziecka.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia nauczyciela świetlicy o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się poza terenem szkoły i sposobie powrotu dziecka do domu.
 6. Podczas jazdy zabrania się:
 • przemieszczania się po autobusie, zmiany miejsc
 • otwierania samowolnie okien
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu
 • zaśmiecania, zanieczyszczania pojazdu
 • niszczenia wyposażenia autobusu
 • otwierania drzwi podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenia pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu,
 • zachowania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych
 • przewożenia przedmiotów niebezpiecznych.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • bezwzględnie wykonywać polecenia kierowcy i osoby sprawującej opiekę
 • kulturalnie zachowywać się podczas jazdy
 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu zachować szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo wypadku.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia autobusu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty strat.
 2. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje karami przewidzianymi w Statucie szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów.