„Znam moje prawa”

gazetka szkolna

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy „Moje prawa”

O dobrym prawie mówimy wtedy, gdy dobrze służy człowiekowi, a więc jest mądrze i odpowiednio wykorzystane. Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów i wielu innych ludzi.

W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991r. Jeden z jej artykułów mówi, że państwo ma obowiązek dbać o rozpowszechnianie praw zapisanych w Konwencji wśród dzieci i dorosłych. W związku z powyższym podstawowym założeniem projektu edukacyjnego „Znam moje prawa” jest zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów, które zostały nadane im przez państwo.

 1. REALIZATORZY:

Wychowawcy świetlicy – Jolanta Gil, Elżbieta Gęborys, Małgorzata Korkosz

Pedagog szkolny – Renata Godzisz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Mirosław Dziwota

Wychowawcy klas 0 – VI

Uczniowie klas 0 – VI

 1. CELE PROJEKTU:

– Pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka.

– Przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka.

– Nauka korzystania w życiu codziennym ze znajomości praw.

– Zaznajomienie uczniów z dokumentami określającymi prawa dziecka: Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Człowieka i Statutem Szkoły.

– Uświadomienie dzieciom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą zwrócić się o pomoc, jeśli ich prawa zostaną naruszone.

– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji.

– Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu pozyskania potrzebnych informacji .

– Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

– Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

III. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

– zna prawa dziecka

– zna życiorys Janusza Korczaka

– wie, jakie znaczenie ma znajomość praw w życiu codziennym

– zna dokumenty określające prawa dziecka

– wie do kogo zwrócić się o pomoc

– umie poradzić sobie z przejawami agresji

– potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy

– potrafi współdziałać w grupie

 1. TERMIN REALIZACJI

24.02.2015 – 24.06.2015

 1. ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 2. Gazetka ścienna „Poznajemy prawa dziecka”
 3. Kącik książek i materiałów dotyczących praw dziecka: Konwencja Praw Dziecka, Elżbieta Czyż „Dziecko i jego prawa”, Janusz Korczak „Jak kochać dziecko, Elżbieta Czyż, Robert Maciej „Moje prawa”, Janusz Korczak „Prawo dziecka do szacunku”, Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy” i inne.
 4. Lekcje wychowawcze przybliżające uczniom postać Janusza Korczaka, prawa dziecka oraz dokumentację określającą prawa
 5. Plakaty o prawach dzieci (zilustrowanie jednego z praw) – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III
 6. Konkurs wiedzy „Znam moje prawa” – konkurs dla uczniów klas IV – VI (wytypowanie do konkursu po trzy osoby z każdej klasy)
 7. Zajęcia z pedagogiem szkolnym zorganizowane dla uczniów klas IV i V
 8. Konkurs na najciekawszy wiersz o prawach dzieci dla uczniów z klas II – III, IV – VI.
 9. Przygotowanie filmu o prawach dziecka przez opiekuna SU i społeczności szkolnej.
 10. Przedstawienie „ Moje prawa” przygotowane przez wychowawców świetlicy i uczniów dla dzieci klas 0 – III.
 11. SPOSOBY PREZENTACJI PROJEKTU

– wystawa prac plastycznych – plakatów przedstawiających prawa dzieci

– ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o prawach dzieci

– wystawa wierszy, odczytanie najciekawszych na przedstawieniu

– pokazanie filmu klasom IV – VI

Szkolny Konkurs Poetycki

Uczniowie Szkolnego Konkursu Poetyckiego mieli samodzielnie napisać wiersz o prawach dziecka. Komisja wyróżniła następujące utwory: w klasach II – III Julia Oleszkiewicz – II b, w klasach IV – VI Arkadiusz Choma – IV a

Konkurs wiedzy dla klas IV-VI „Moje prawa”

25 maja w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy dla klas IV-VI „Moje prawa”. Najlepsze wyniki uzyskali: w klasach IV Dominika Machałek-IVa, w klasach V Jagoda Młynarczuk-Vb, w klasach VI Filip Padaysek -VIa.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Moje Prawa”

Prace nagrodzone w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Moje Prawa”
I miejsce – Kacper Kulig, grupa O
II miejsce – Magda Bartnik, grupa O, Żurawnica
III miejsce – Kajetan Zielonka, grupa O
I miejsce – Maria Welsyng, klasa I c
II miejsce – Mikołaj Godzisz, klasa I b
III miejsce – Natalia Gałan, klasa I b
Wyróżnienie – Adrian Sankowski, klasa I b
I miejsce – Alicja Sankowska, klasa II a
II miejsce – Antek Klik, klasa II a
III miejsce – Ola Kuczmowska, klasa II b
Wyróżnienie – Amelia Szpuga, klasa II a
Wyróżnienie – Donata Żwirek, klasa II b
Wyróżnienie – Dobrawa Lipiec, klasa II b
I miejsce – Magda Skóra, klasa III a
II miejsce – Izabela Murzacz, klasa III b
III miejsce – Łukasz Sacha, klasa III a
Wyróżnienie – Damian Derkacz, klasa III a

 

film

Film”Znamy prawa dziecka” przygotowany przez opiekuna SU

Mirosława Dziwotę i uczniów  klasy VI a.

 

Przedstawienie „Moje prawa” przygotowane przez wychowawców świetlicy i uczniów dla klas O-III.

 

Sprawozdanie z Projektu Edukacyjnego ,, Znam moje prawa”
w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu

Projekt Edukacyjny ,,Znam moje prawa” realizowany był od 24 02. – 24.06.2015 roku w świetlicy szkolnej. Odpowiedzialnymi za zadania realizowane w projekcie byli wychowawcy świetlicy Elżbieta Gęborys, Jolanta Gil, Małgorzata Korkosz, pedagog szkolny Renata Godzisz, opiekun SU Mirosław Dziwota, wychowawcy klas i uczniowie szkoły.
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka oraz przybliżenie postaci Janusza Korczaka. Uczniowie zostali zapoznani
z dokumentami określającymi prawa dziecka: Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Człowieka i Statutem Szkoły. Uświadomiono dzieciom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą zwrócić się o pomoc, jeśli ich prawa zostaną naruszone.
Na początku projektu wychowawcy świetlicy przygotowali kącik książek
i materiałów o prawach dziecka z którego korzystali chętni uczniowie
i wychowawcy klas. Pani pedagog w klasach V przeprowadziła zajęcia dotyczące konwencji. Na korytarzu i w świetlicy szkolnej zostały wykonane gazetki dotyczące praw dziecka oraz życia i działalności Janusza Korczaka. Następnie zostały zorganizowane konkursy:
· Konkurs Plastyczny ,, Moje prawa” dla klas 0 – III
· Konkurs Wiedzy dla klas IV – VI
· Konkurs Poetycki dla klas II – VI
Wyniki konkursów zostały podane na gazetkach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.
Na zakończenie projektu w świetlicy szkolnej odbyło się przedstawienie dla uczniów klas 0 – III pt. ,,Znam moje prawa”. Uczniowie klas VI wraz
z opiekunem SU nagrali film o prawach dziecka, który również znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Wszystkie przedsięwzięcia z projektu zostały zrealizowane, uczniowie naszej szkoły znają prawa dziecka.