Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02.11.2018 r.
  • 10-12.04.2019 r.
  • 15-17.04.2019 r.
  • 02.05.2019 r.

W ustalonych dniach będą organizowane zajęcia opiekuńcze, dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie przedłożą wychowawcom klas stosowne oświadczenie o konieczności zapewnienia opieki dziecku w danym dniu.