Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

W ustalonych dniach będą organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie przedłożą wychowawcom klas stosowne oświadczenie o konieczności zapewnienia opieki dziecku w danym dniu.