Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02.11.2018 r.
  • 10-12.04.2019 r.
  • 15-16.04.2019 r.
  • 02.05.2019 r.

W ustalonych dniach będą organizowane zajęcia opiekuńcze, dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie przedłożą wychowawcom klas stosowne oświadczenie o konieczności zapewnienia opieki dziecku w danym dniu.