Plan pracy

 

Główne cele pracy wychowawczej i dydaktycznej świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

 

1.    Stwarzanie warunków do samorealizacji poprzez różne formy działalności i aktywności intelektualnej i praktycznej.

2.    Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom.

3.    Pogłębianie i utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole.

4.    Wychowanie w zdrowiu.

5.    Budzenie i rozwijanie szacunku dla małej ojczyzny.

6.    Kształtowanie wrażliwości na problemy otaczającego środowiska.

7.    Stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności interpersonalnych oraz integracji w grupie.

8.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym i wychowawczym uczniów.

PROMOCJA ZDROWIA

Zadania

Formy realizacji

Uwagi

Higiena osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny:

– wpajanie nawyków zachowania codziennej higieny osobistej

– kształtowanie umiejętności adekwatnego doboru odzieży i obuwia do czynności, zajęć, sytuacji, pory dnia, roku itp.

Zdrowie i rozwój fizyczny:

– poznanie podstawowych zasad czuwania nad własnym zdrowiem i profilaktyką

– racjonalność żywienia

– higiena snu, wypoczynku, pracy umysłowej

– ćwiczenia fizyczne, aktywne formy wypoczynku.

Uwaga! Dziecko na drodze!

– poznanie przepisów ruchu drogowego dla pieszych oraz podstawowych znaków drogowych.

Pogadanki, czytanie utworów literackich dotyczących problematyki, spotkanie z pracownikami służby zdrowia, inscenizacje, zabawy dydaktyczne.

Gazetki tematyczne, krzyżówki, zajęcia grupowe, konkursy, zajęcia ruchowe w świetlicy oraz na boisku szkolnym.

Spacery po Zwierzyńcu, gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki w oparciu o literaturę (bezpiecznie na drogach, w autobusie szkolnym, bezpieczeństwo zabaw, bezpiecznie poruszam się po szkole).

Gazetki tematyczne. Twórczość dziecięca w celu pogłębienia zdobytej wiedzy.

Realizują wychowawcy.

EDUKACJA PROZDROWOTNA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Zachowywanie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i poza nią.

2. Właściwa higiena wypoczynku i pracy- hartowanie organizmu, odpowiednie ubieranie się.

3. Ruch to zdrowie:

zajęcia rekreacyjne (czynna forma wypoczynku),

sport,

turystyka,

rozwijanie sprawności ruchowej.

4. Kształtowanie nawyków kulturalno- higienicznych:

wdrażanie do systematycznego dbania o higienę osobistą,

utrwalanie zasad kulturalnego zachowania przy stole oraz racjonalnego odżywiania się.

5. Higiena pracy umysłowej:

umiejętne korzystanie z telewizji i komputera,

dbałość o porządek w świetlicy szkolnej.

6. Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom oraz pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia:

systematyczna kontrola zębów,

szczepienia ochronne.

7. Zabawy ze zwierzętami.

EDUKACJA REGIONALNA

 

1. Lokalne i regionalne tradycje, święta i obyczaje.

2. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, sztuka ludowa, folklor oraz rzemiosło.

3. Praca zawodowa charakterystyczna dla naszego regionu.

BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Zadania

Formy realizacji

Uwagi

Kształcenie i utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się:

– w drodze „do” i „ze” szkoły,

– korzystanie ze środków komunikacji ,

– w sytuacjach zagrożeń ze strony osób stosujących przemoc.

Zapoznanie z zasadami :

– ruchu drogowego,

– funkcjonowania i bezpiecznej obsługi różnych sprzętów,

-zachowania się podczas przebywania poza obiektem szkolnym i różnych miejscach życia publicznego, przyrodniczego, rekreacyjno- sportowego,

-zachowania się podczas jazdy autobusem szkolnym oraz w czasie oczekiwania na autobus.

Zapoznanie z zagrożeniami typowymi dla:

– szkoły: poruszanie się po schodach, korytarzach, w czasie przerw, w szatni, na boisku, w świetlicy;

– niebezpiecznych zabaw, sposobów i miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci.

Pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne, spacery po osiedlu, inscenizacje, czytanie literatury dziecięcej, wykonywanie prac plastycznych.

Realizują wszyscy wychowawcy

 

PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE I SZKOLNE

Zadania

Formy realizacji

Uwagi

Integracja grupy wychowawczej:

– kształtowanie kultury zachowania i zasad zdrowej rywalizacji w kontaktach rówieśniczych,

– kształtowanie umiejętności działań zespołowych,

– nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami o wspólnych zainteresowaniach.

Poczucie więzi ze społecznością świetlicową:

– organizowanie wspólnych imprez, spotkań, uroczystości świetlicowych,

– prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów, zainteresowań, hobby,

– promowanie świetlicy szkolnej w środowisku lokalnym,

– współpraca na rzecz upiększania świetlicy, utrzymania jej w czystości.

Dążenie do sukcesów szkolnych:

– wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiadomości,

– przezwyciężanie trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych,

– kształtowanie umiejętności artystycznych, technicznych i sprawności ruchowej.

Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin:

– rozbudzenie aktywności poznawczej w zakresie prasy, literatury,

– krytyczna postawa wobec programów w środkach masowego przekazu,

– kultywowanie języka ojczystego w życiu codziennym.

Ochrona przyrody przed zagrożeniami cywilizacyjnymi:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– kształtowanie życzliwego stosunku do zwierząt,

– uświadomienie integracji działań na rzecz środowiska.

Umacnianie więzi rodzinnej:

– rodzice i rodzeństwo, rola matki i ojca, miejsce dzieci w rodzinie,

– atmosfera życia codziennego,

– rozumienie i nazywanie problemów,

– patologia życia rodzinnego.

Stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych.

Wystawki prac dziecięcych, pokazy, zapraszanie gości.

Kiermasz świąteczny.

Pomoc przy odrabianiu prac domowych.

Zajęcia rozwijające.

Inscenizacje, czytanie literatury dziecięcej, quizy.

Pogadanki, pokazy filmów przyrodniczych, spacery do parku.

Praca w grupach, rozmowy indywidualne.

Stała współpraca z domem rodzinnym wychowanków oraz z  wychowawcami klas.

Według kalendarza imprez świetlicowych.

Pozyskanie rodziców do współpracy.

 

 

Rozpoznawa-

nie potrzeb.

TRADYCJE NARODOWE, LUDOWE I RELIGIJNE

Zadania

Formy realizacji

Uwagi

· Rozwijanie poczucia więzi emocjonalnej z historycznymi wzorcami osobowymi oraz dumy narodowej.

· Przybliżenie historii symboli narodowych oraz kształcenie i utrwalanie nawyków właściwego zachowania wobec nich.

· Obchody świąt i uroczystości:

– państwowych,

– okolicznościowych,

– regionalnych,

– kościelnych,

– ludowych.

Pogadanki, gazetki tematyczne, zajęcia żywego słowa, spotkania z zaproszonymi gośćmi, inscenizacje.

Zgodnie z kalendarzem uroczystości.